fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

Algemeen

1. N-Joy Sportcentre is elke dag geopend, te weten: Maandag t/m vrijdag 8:00 uur tot 22:15 uur. Zaterdag 8:00 uur tot 18:00 uur. Zondag 8:00 uur tot 13:00 uur.

2. N-Joy Sportcentre is op officiële feestdagen gesloten zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggaven, te weten: Nieuwjaarsdag Eerste paasdag Koningsdag Eerste pinksterdag Eerste kerstdag

3. N-Joy Sportcentre houdt zich het recht voor om het sportcentrum, of delen daarvan, te sluiten met een maximum van veertien dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

4. N-Joy Sportcentre is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen/kleding van deelnemers of derden.

5. N-Joy Sportcentre is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

6. N-Joy Sportcentre behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapssysteem of van de faciliteiten van N-Joy Sportcentre.

7. N-Joy Sportcentre behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen indien de situatie daarom vraagt.

8. N-Joy Sportcentre is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal N-Joy Sportcentre de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerktreding van de gewijzigde voorwaarden zullen ten minste twee weken zitten. De klant heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werktijd treden.

 

Artikel 2: Lid worden

1. Lid worden kan eenvoudig door middel van het inschrijfformulier op de website (www.njoysportcentre. nl); of door middel van inschrijven aan onze balie.

2. Op het moment van inschrijven bij N-Joy Sportcentre is er lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als er niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting, kan N-Joy Sportcentre besluiten de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 3: Lidmaatschap en opzeggen

1. N-Joy Sportcentre biedt verschillende lidmaatschapsvormen waarvan de details terug te vinden zijn op onze website, op onze club of in de emailbevestiging bij het afsluiten van een lidmaatschap.

2. Via de website of aan de balie is het mogelijk in te schrijven voor een gratis proefles.

3. Aan de balie is een dagpas te koop voor als u eenmalig gebruik wil maken van onze faciliteiten. Deze dagpas is alleen geldig op de dag van aankoop en geeft eenmalig toegang.

4. Al onze lidmaatschappen worden na de eerste looptijd automatisch en stilzwijgend maandelijks verlengd.

5. Opzeggen is alleen mogelijk middels een schriftelijke opzegging middels een opzegformulier of per email. Telefonisch doorgegeven opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

6. De ontvangstdatum van de schriftelijke opzegging dient als opzegdatum. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging per email.

7. Er geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 kalendermaand met bijbehorende betalingsverplichting na schriftelijk opzeggen. In die kalendermaand kan er nog steeds gebruik gemaakt worden van onze faciliteiten.

8. Bij langdurig ziekte of vergelijkbare situaties heeft de deelnemer het recht het lidmaatschap op te schorten of te bevriezen. Het voorleggen van een doktersverklaring volstaat. Dit moet schriftelijk worden aangegeven.

 

Artikel 4: Tarieven en betaling

1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief. Deze kunt u vinden op onze website, aan de balie of kunt u vinden in uw emailbevestiging.

2. Als u lid wordt van N-Joy Sportcentre kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm. Heeft u uw lidmaatschap beëindigd en wilt u opnieuw lid worden, bent u opnieuw lidmaatschapsgeld verschuldigd voor het type lidmaatschap waar inschrijfgeld voor in rekening wordt gebracht.

3. Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

4. Indien het verschuldigde lidmaatschapsgeld niet kan worden geïncasseerd, om welke reden dan ook, wordt het openstaande verschuldigde bedrag de in de volgende maand opnieuw geïncasseerd.

5. Als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet bent u in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen wij de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment bent u alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst, plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

6. Één keer per jaar houden wij ons het recht onze tarieven te verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Wij zullen een tariefsverhoging één maand vooraf communiceren.

7. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

8. Het lidmaatschapsgeld dient ook te worden voldaan indien de deelnemer om welke reden dan ook voor korte of lange termijn geen gebruik wenst te maken van onze faciliteiten.

9. De abonnementsgelden zullen in de voorafgaande maand in de periode tussen de 1e dag en de 5e dag van de maand middels een automatische incasso van de rekening van de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven.

10. Met alle lidmaatschapsvormen heeft u de mogelijkheid op twee locaties te sporten.

 

Artikel 5: Bijzondere situaties

1. N-Joy Sportcentre behoudt zich het recht om de faciliteiten voor 14 dagen te sluiten als er een uitbraak van Covid-19 voordoet, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden en zonder het recht om de overeenkomst te beëindigen.

2. N-Joy Sportcentre geeft in geval van langere sluiting dan 14 dagen geen kortingen.

3. N-Joy Sportcentre geeft in geval van sluiting de mogelijkheid om onder contract materialen in bruikleen te krijgen. Hierover is een borg verschuldigd welke gerestitueerd wordt als de materialen in goede staat weer zijn ingeleverd.

4. N-Joy Sportcentre geeft in geval van sluiting aan ieder lid de mogelijkheid online lessen te volgen via facebook en youtube met mogelijkheid tot lenen van materialen